Stöd i arbetet

Vet du inte hur du ska prata med en hedersutsatt person eller behöver du vägledande dokument? Då har du hittat rätt! Här finns dokument som förhoppningsvis ska hjälpa dig i ditt arbete. 

Vägledningsdokument


Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet 

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har under åren 2021-2022 samordnat sammanställandet av en myndighetsgemensam vägledning för yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis. Vägledningen utgör ett led i arbetet med att förhindra och förebygga att barn lämnar landet för att giftas bort, könsstympas eller utsättas för olika former av hedersrelaterat våld eller tvång. Den omfattar nämnda aktörers arbete och ansvar när barn och vuxna av sådana skäl blir utsatta såväl i Sverige som utomlands. Vägledningen ska fungera som ett stöd för personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan och polisen. 

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet (hedersfortryck.se) 

 

 

Att vara funktionsnedsatt och leva i en hederskultur 

Att vara funktionsnedsatt och leva i en hederskultur är en kortfattad vägledning för yrkesverksamma kring arbete med och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.  

Att vara funktionsnedsatt och leva i en hederskultur — TRIS 

 

 

Trippelt utsatt 

Tjejers rätt i samhället (TRIS) har publicerat ett metodstöd som syftar till att gymnasiesärskolor och andra verksamheter som möter personer med en intellektuell funktionsnedsättning ska kunna ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld. Metodstödet syftar till att ge en grundläggande bakgrund till hedersrelaterat förtryck och våld och intellektuell funktionsnedsättning samt att ge tips och konkreta förslag för hur arbetsgången kan se ut när verksamheten tar fram en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vissa delar av metodstödet kan med fördel användas direkt in i verksamhetens handlingsplan genom att tydligt referera till TRIS. Andra delar måste anpassas utefter verksamheten och dess målgrupp.  

Trippelt utsatt - Metodstöd — TRIS Heder och intellektuell funktionsvariation 


Ingen ska bli gömd och glömd  

TRIS har publicerat en rapport som bygger på kartläggningar av det hedersrelaterade förtrycket och våldet mot vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Rapporten har finansierats av Arvsfonden. Syftet var att öka kunskapen och höja medvetenheten om målgruppens särskilt sårbara och utsatta situation inom en hederskontext. 

Gömd & Glömd – en rapport om hedersrelaterat våld och förtryck — TRIS 

 

 

Ingen ska bli gömd och glömd, bok 

En lättläst bok om hedersrelaterat förtryck och våld och intellektuell funktionsvariation. Texten är anpassad för målgruppen och varvas med Pictogrambilder från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). I boken lanseras helt nya Pictogrambilder som illustrerar barnäktenskap, tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning. Dessa bilder har tagits fram av SPSM efter önskemål och i samarbete med TRIS.  

TRIS lanserar en lättläst bok om hedersrelaterat våld och förtryck — TRIS 


Samtalsstöd 


Origomodellen 

Origo, Stockholms resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, har skapat en samtalsmodell som de kallar Origomodellen. I Origomodellen finns tips och stöd på hur du som professionell kan prata med någon som är hedersutsatt.  

Origomodellen. Att mötas i samtal - om våld i en hederskontext (stockholm.se) 

Fördjupning 


Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar 

Författarna Rúna í Baianstovu m fl har skapat en kartläggning med målsättning att bidra till att identifiera verksamma faktorer som har betydelse för det akuta och långsiktiga arbetet med och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggningen innehåller bland annat information om livet inom och bortom hederskontexten, verksamheters handlingsutrymme och utsattas behov, rättsliga aspekter, ett avsnitt kring familjearbete i en hederskontext, tilliten mellan utsatta och yrkesverksamma samt rekommendationer till olika verksamheter så som fritidsverksamheter, skolor, socialtjänster och för verksamheter som arbetar med funktionsvariationer. 

heder-och-samhalle_bok_kompl_2001_2020-nr-17.pdf (oru.se)