Planerat VA-arbete i Stöpen, våren 2023

Skövde VA kommer från mitten av januari – början av juli 2023 (preliminär färdigställandetid) att återuppta arbetet i Stöpen med att byta ut och lägga om vattenledningarna på Smedjevägen, Allén, Tallstigen och Bloms väg.

Med de nya ledningarna på plats förbättrar och förstärker vi leveranssäkerheten av dricksvatten i området. 

Vattnet till berörda fastigheter kommer att stängas av under kortare perioder, dock inte längre än ca 6 - 8 timmar. Information inför varje vattenavstängning meddelas respektive fastighetsägare dagen innan, främst via sms. Läs mer om sms-tjänsten (och registrera dig om du har ett oregistrerat nummer) på Skövde kommuns hemsida: Få sms vid driftstörning, www.skovde.se/driftsms.

Framkomligheten på berörda gator kan komma att variera under arbetets gång. Om grävarbetet även påverkar åtkomsten till den egna uppfarten så meddelar vi detta till berörd fastighetsägare muntligen eller via sms. Säkerheten för boende och besökare i området är viktig för oss – var gärna lite extra försiktig runt våra maskiner och där vi gräver.

Fullständig asfalts- och markåterställning sker under hösten 2023.
Tack på förhand för visad förståelse under den tid då arbetet pågår!

(Klicka på bilden för att förstora den).