Dagvatten

Resurseffektiv dagvattenhantering är en viktig del av ett hållbart samhällsbyggande och är helt centralt för att hantera klimatförändringarna. Skövde VA bevakar frågan om dagvattenhantering i olika processer.

Översikts- och detaljplanerna är viktiga instrument

Eftersom dagvattenhantering är en komplex fråga är det viktigt att resurseffektiv och säker dagvattenhantering tas i beaktande redan i planeringstadiet. Därför är vi med och bevakar frågan om dagvattenhantering i både översikts- och detaljplanesadiet.

När samhällsbyggandet när bygglovsstadiet är Skövde VA i många fall med som remissinstans. Vi deltar också i tekniska samråd om behovet anses finnas.

Goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten i Skövde kommun

I delar av Skövde kommun finns mycket goda möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten, det som ofta benämns med förkortningen LOD. Vi arbetar därför för att alla de områden som har goda förutsättningar för LOD ska utnyttja den möjligheten. På det sättet belastas ledningsnätet inte mer än nödvändigt, och vi kan använda vår kapacitet till att ta hand om dagvatten från de områden där lokalt omhändertagande inte är lämpligt.

Riktlinjer för dagvattenhantering

För att fastighetsägare ska kunna anpassa sig till Skövde VA:s krav på dagvattenhantering har vi sammanställt riktlinjer för dagvattenhantering.