Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Vem ansvarar för att OVK utförs?

Det är byggnadens ägare som ska se till att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i plan- och byggförordningen.

Vem får utföra OVK?

Funktionskontroll av ventilationssystem ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.

Sakkunniga funktionskontrollanter kan hittas på boverkets hemsida. 

Vem sköter tillsynen?

I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd. Nämnden är en tillsynsmyndighet och ska övervaka att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter när det gäller funktionskontroll av ventilationssystem.

Om byggnadens ägare inte genomför en funktionskontroll kan byggnadsnämnden med stöd av PBL 11 kap. 19 § förelägga ägaren att genomföra en funktionskontroll. Om det av ett protokoll framgår att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga att åtgärda bristerna.

Undantag från funktionskontroll

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning.

Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. 

OVK – Vilka byggnader och när?

Byggnader 

Besiktningsintervall* (återkommande besiktning)

Behörighet**, min kravnivå

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation

3 år

N

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

K

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation  

3 år 

K

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation

6 år

N

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation

endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation 

N

*= Besiktningsintervaller ändrades från och med 1 maj 2009.
**= Kravnivåerna för behörigheter gäller från och med 1 november 2009.
Läs mer i Boverkets föreskrifter BFS 2011:16.