Historia

Tidan är den enda riktigt utpräglade industriorten bland de små tätorterna i Skövde. Den starka förankringen i textilindustrin har satt stark prägel på Tidan som i mångt och mycket idag har karaktären av ett före detta brukssamhälle, som även har varit ett centrum för den omgivande jordbruksbygden. I spänningsfältet mellan industri- och jordbruksnäringar har mycket av tätortens liv och verksamheter formats.

Samhällets historiska konturer markeras tydligt av infrastrukturens betydelse för Tidan, vilka även påverkat bebyggelsemönstret i tätorten. Ån Tidan är i mångt och mycket upphovet till tätorten som kraftkälla för kvarnar, kraftverk och textilindustri. Yllefabrikens tillkomst år 1910 blev starten på tätorten Tidan. Fortfarande är ån Tidan en energitillgång, som i dag håller tre kraftverk i drift i centrala Tidan.

Västra stambanan, järnvägen mellan Göteborg-Stockholm, har i och med den tidigare järnvägsstationen varit en annan avgörande drivkraft i tätortens uppkomst och utveckling. Väg 200 mellan Skövde och Töreboda löper rakt genom tätorten och är också en betydelsefull faktor i tätortsutvecklingen. Detta återspeglas i att många åkerirörelser har startats här och är fortfarande väl representerade i bygden.

Sedan nedläggningen av yllefabriken, mejeriet och Sahlströms mekaniska har industritraditionen förts vidare av mindre personslukande, men i gengäld mer kunskapskrävande, företag. Alla dessa har till största delen ett lokalt ägande.

Handel har sedan storhetstiden på 40-, 50- och 60-talen minskat i antal enheter. Detta uppvägs i dag av några väletablerade företag som bensinstation, kafé och livsmedelsbutik, som alla ligger strategisk till och har utmärkta parkeringsmöjligheter utmed väg 200.

Vård och skolor har en stark förankring i Tidan, vilket är en tillgång för den omkringliggande bygden. Jordbruk, industri och handel har varit och är de viktigaste verksamheter som Tidan och bygden sätter sin tillit till.

Datum