Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor ger de kommunala verksamheterna kunskap och erfarenheter ur ett invånarperspektiv.

Med den kunskapen har kommunen bättre möjligheter att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning.

Rådets sammansättning

2 representanter ur kommunstyrelsen
2 tjänstemän
6 ledamöter ur handikappföreningarna

Rådet sammanträder 4 gånger per år.

Ledamot som representerar handikapporganisation
- delger den handikappförening som ledamoten företräder information om rådets arbete.
- för handikappföreningarnas medlemmars talan vid rådets sammanträden.
- för fram frågor som är viktiga ur handikappföreningarnas perspektiv.