Kommunala pensionärsrådet 2010-2014

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.
KPR ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommmunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.
 
Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.  
 
Kommunen representeras i rådet av en representant från vardera kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden samt tekniska nämnden.
 
Riksorganisationer för pensionärer som bedriver organiserad verksamhet lokalt i kommunen är representerade i rådet:
3 ledamöter Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
2 ledamöter Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
1 ledamot Sveriges Kommunalpensionärers förbund (SKPF)
1 ledamot Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF)
1 ledamot Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG)
1 ledamot Finska pensionärsföreningen (VIPINÄ)
 
Rådet har ett arbetsutskott som består av ordföranden, sekreteraren samt en representant för vardera pensionärsorganisation.
Ordförande i rådet och dess arbetsutskott är en representant för kommunstyrelsen. Vice ordförande utses inom rådet av pensionärsorganisationernas representanter. 
 
Rådet sammanträder fyra gånger per år.