Processkartläggning av etableringsprocess

Processkartläggning av etableringsprocess: Kartläggning är genomförd av näringslivsenheten och sektor samhällsbyggnad, där behovet av en ny intern gruppering identifierades. Det är en grupp med deltagare från olika funktioner såsom plan, mark och exploatering, gata/park med fler, som kan vara berörda vid en etablering. Gruppen startar upp hösten 2019 och den förväntade effekten är att fler frågor kan besvaras snabbare eftersom alla aspekter avhandlas samtidigt.