Vi gör Skövde till en attraktiv plats

Sektor service är en stor sektor, med ett antal avdelningar, som har ett brett uppdrag.

Vi är en utförande organisation som primärt jobbar med intern försäljning utifrån beslut och uppdrag från övriga sektorer och enheter. Vi är också en kommunal beställare där ca 70 % av allt som köps in hos kommunen görs av oss.

Vår viktigaste avdelning är VA (Vatten och Avlopp), som bland annat jobbar med flera infrastrukturfrågor för näringslivet som skall fungera, såsom viktiga ledningsnätsarbeten, vatten och avlopp. De är med och möjliggör för de mål kommunen satt för nybyggnation av bostäder och näringslivsverksamheter. De håller även i kommunens krigs- och krisberedskap i dessa frågor.

VA:s uppdrag styrs i mångt om mycket av olika lagar och bestämmelser, så som lagen om allmänna vattentjänster som syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö. Det handlar mycket om att jobba med beteendepåverkan hos allmänhet och verksamheter. I första hand skall vi sprida kunskap och inspirera till förbättringar och i sista hand delar vi ut skarpa krav.
Avgifterna för vatten och avlopp får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att driva och ordna va-anläggningen samt att den skall fördelas skäligt och rättvist. Detta är alltså inte en vinstdrivande avdelning.

Det är även under VA som Skövde Stadsnät ligger, det vill säga  stamnätet för fiber. Det är en viktig förutsättning för företag. I Skövde kommun kan du som privatperson och företagare vara uppkopplad på internet i en mycket hög hastighet genom fibernät som Skövde Stadsnät erbjuder. Skövde stadsnät är ett öppet nät vilket innebär att samtliga tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor. Fiberoptiska nät är den mest framtidssäkra lösningen för distribution av digital data. Allt eftersom kraven ökar så kan prestanda i näten uppgraderas. Kapaciteten är i princip obegränsad.  Skövde stadsnät, som är en del av Sektor service, ansluter hyresfastigheter, villaområden, olika typer av föreningar industri- och affärslokaler och operatörer.  Det är Skövde Stadsnät som äger och ansvarar samt underhåller och utvecklar fibernätet. De ansvarar för driften fram till överlämningspunkten. Efter överlämningspunkten är det fastighetsägarens eget ansvar.

Sektorns medarbetare jobbar dagligen med olika typer av service och underhåll som skapar trivsamma offentliga miljöer. Det bidrar till att invånare i Skövde kommun vill vistas på dessa allmänna ytor, vilket gynnar branscher inom t.ex. handel och restaurang samt besöksnäring.  Många av de 530 anställda som arbetar inom sektor service börjar sin arbetsdag tidigt, både under vardagar och helger för att städa upp gatorna i vårt centrum från nattens verksamheter och besökare, så att dagsbefolkningen aldrig skall behöva uppleva skräpiga offentliga miljöer.

Det är också Sektor services uppdrag att jobba med snöröjning, sandsopning, konstsnön i längdspåren uppe på Billingen, underhåll av Arena Skövde, Billingehovs ishallar med mera. Att ha hela lampor i belysningen vid gång- och cykelvägar, och välskötta parker skapar också en ökad trygghet för invånare som vågar röra sig mer fritt under hela året.

Sektor service ansvarar för måltidsverksamheten i de kommunala köken. Här ligger ett stort fokus på ett innehåll av lokalt producerad mat från våra gröna näringar i kommunen.

Fastighetsavdelningen förvaltar Skövde kommuns cirka 250 fastigheter som används till bland annat uthyrning av privata boenden, lokaler till företag och föreningar. De ansvarar även för arbetet med  nya byggnader, såsom skolor och förskolor.
I de uppdrag vi har, upphandlar vi många tjänster av det lokala näringslivet, alltifrån VVS till byggtjänster, snöröjning med mera.

En reell bild som sektorn arbetar utifrån är att detta inte är en organisation med sikte att växa, utan snarare tvärt om. Sektorn samarbetar med olika privata aktörer i sina uppdrag genom lokala upphandlingar av t.ex. snöröjning och bygguppdrag. Sektor service skall aldrig konkurrera med det lokala näringslivet utan istället komplettera och samarbeta.

För oss är det självklart att jobba med Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat. Vi har en viktig roll att fylla för möjliggörande av ett starkt näringsliv med rätt förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Och framför allt för att göra Skövde kommun till en attraktiv plats att bo och verka i.

Filmens berättarröst: Joakim Modin, enhetschef på driftenheten, Sektor service