Uppdaterad Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Skövde

Handlingsplanen är reviderad och denna version gäller från 1 januari 2023.

Innehållsförteckning

 • Bakgrund

 • Syfte och mål

 • Insatsområden

  Kommunens service, tillgänglighet och dialot
  Kommunikation/information
  Kompetensförsörjning
  Nyföretagande

 • Arbetsprocess

Bakgrund

Kommunstyrelsen har satt ett mål som säger att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktiva för etableringar och expansion. Resultatet ska mätas genom årliga förbättringar mot plats 30 i Svenskt Näringslivs mätning.

I den senaste mätningen 2022, klättrade Skövde till plats 50 i Svenskt Näringslivs mätning av kommunernas företagsklimat. Skövde har legat runt plats 60-70 i rankning den senaste tioårsperioden. Under 2022 genomförde politiker och tjänstepersoner företagsbesök för att lyssna och ta emot synpunkter i företagsklimatfrågan.

Näringslivsenheten har tilldelats uppdraget att ta fram en handlingsplan för arbetet med att förbättra det lokala företagsklimatet i Skövde. Ett grundarbete med analys av nuläge är gjort genom företagsbesök, djupintervjuer och workshops samt genomgång av befintliga undersökningar.

Utifrån behovsanalysen har utvecklingsområden identifierats och omfattar kommunens service, tillgänglighet och dialog samt kommunikation och information som riktas mot näringslivet. Det behöver finnas plattformar för nya företag och etablerade företag som har tillväxtpotential. En av de större utmaningarna är att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet i kommunen.

Syfte och mål

Syftet med handlingsplanen är att kommunen aktivt ska arbeta tillsammans med det lokala näringslivet för att skapa ett gott företagsklimat i Skövde. Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla framgångsrika företag i kommunen.  

Kommunstyrelsens mål: Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion.  

Insatsområden

Ett antal insatsområden har identifierats under analysfasen och dessa kommer att ligga till grund för planerade aktiviteter. 

Kommunens service, tillgänglighet och dialog

Bra service och bemötande präglas av tillgänglighet, effektivitet och förståelse för företagarens vardag. Ett möjlighetsinriktat bemötande, tydlighet kring tillämpning av lagar och regler samt återkoppling om alternativa lösningar är viktiga komponenter.  
Genom företagsbesök, intervjuer och workshops har nedanstående aktiviteter identifierats, som är kopplade till insatsområdet: 

Skapa bättre förståelse mellan näringslivet och kommunen.

I dialog med våra lokala företag framkommer en upplevelse av brist på förståelse för näringslivets förutsättningar. Under året planeras aktivitetr för att öka ömsesidig förståelse och kunskap genom:

 • En kunds resa: Bjuda in företag att delge kommunen sina erfarenheter av kontakten med kommunen samt ge tjänstepersoner möjlighet att delge sina erfarenheter och utmaningar. En framåtsyftande dialog för att skapa ömsesidig förståelse.

 • Utbildningsprogram om näringslivets betydelse, roll och förutsättningar för tjänstepersoner som har kontakt med företag i sin yrkesvardag.

 • Dialog i rundabordsformat, branschvis, för att diskutera olika branschers utmaningar.

 • Företagsbesök med politiker och tjänstepersoner.

 

Råd och stöd

Råd och stöd til näringslivet kopplat till de områden där kommunen agerar myndighet. Stötta företagen att få bättre kunskap och större möjlighet att utvecklas.

 • Bygglovsenheten skapar möjligheten att boka handläggare på hemsidan.

 • Digitala tjänster för att få bättre råd och stöd i sin bygglovsprocess.

 • Öka förståelsen och kunskapen inom olika myndighetsområden genom att bjuda in näringslivet till affärsluncher.

 • Utbildning kopplat till livsmedelshantering/tillsyn och kontroll.

 

Kommunikation/information

Det finns utvecklingspotential i att nå ut med information om pågående arbeten, upphandlingar, tillstånds- och tillsynsärenden, tillämpning av lagar och regler samt att kommunicera syftet med startade projekt. Handlingsplanen lyfter fram tydligare mer riktad kommunikation för att nå näringslivet genom fler dialogytor. Erbjuda service i form av digitala tjänster.  

Aktiviteter kopplade till insatsområdet:

 • Kommunikationsplan som stöttar framtagen handlingsplan.

 • Digital kommunikation på LinkedIn genom den nya kanalen Näringsliv Skövde. Här kan man ta del av viktig information som rör det lokala näringslivet, pågående projekt och goda lokala exempel.

 • Tydliggöra bygglovsprocessen.

 • Starta upp en ny E-tjänstplattform för bygglov som hanterar SMS-avisering och bättre kommunikation.

 

Kompetensförsörjning

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) leder de praktiska gymnasieutbildningarna i högre grad till framgång på  arbetsmarknaden genom att fler får en anställning direkt efter examen. I Skövde kommuns etebleringsprogram identifieras tre viktiga spetsområden för Skövdes fortsatta utveclking - kunskapen inom framtidens produktionsteknik, digitala beslutsstöd och dataspelsutveckling.

Det är även inom dessa områden det största behovet av spetskompetens påvistas. Samtidigt finns det arbetsgivare i Skövde som inte placerar sig inom spetsområdena men där det råder kompetensbrist. Ett exempel är Skaraborgs sjukhus, som med 4 500 anställda, har ett stort behov av att rekrytera sjukvårdspersonal men också personal inom de spetskompetenser som utpekas ovan. Även Försvarsmaken och Skövde kommun kommer att ha ett stort rekryteringsbehov de kommande åren inom flera områden.

Under företagsbesöken och djupintervjuerna framkommer det att det råder stor brist på rätt kompetens. För att få bättre förståelse för dessa behov jobbar Skövde kommun med olika insatser såsom Skövdemodellen, utbildningsplattformen med YH-utbildningar som modell och samarbete med Högskolan i Skövde. Här finns också behovet av att på ett strategiskt sätt attrahera och behålla spetskompetens.

Aktiviteter kopplade till insatsområdet:

Starkare koppling till insatsområdet:

 • Inspirera elever i grundskolan och gymnasiet för att att öka kännedomen om efterfrågande yrken.

 • Arrangera Öppet hus i den tillverkande industrin.

 • Samarbeta med Ung Företagsamhet för att främja nyföretagsamhet i grundskolan och gymnasiet.

 • Tillsammans med Sektor barn och utbildning, Näringslivsforum och Ung Företagsamhet och det lokala näringslivet, jobba aktivt med SSA-planen (Samverkan skola och arbetsliv) för att öka kontaktytor mellan skola och arbetsliv.

Utveckla samarbetet med utbildningssamordnare och kompetensnavet.

 • Synliggöra utbudet av utbildningar på olika nivåer och agera mäklare mellan näringsliv och utbildningssamordnare.

 

Talangattraktion

Under hösten 2022 har beslut om Programmet för Talent Attraction Management tagits i Kommunfullmäktige. Programmet pekar ut strategier att samlas runt för att möta utmaningen kring kompetensförsörjning och öka inflyttningen. Strategierna berör hur vi attraherar, tar emot, får människor att trivas och stanna kvar. Programmet har tagits fram i dialog med näringslivet och andra arbetsgivare som till exempel Skaraborgs Sjukhus och Försvarsmakten.

Exempel på prioriterade områden/insatser att arbeta vidare med på detta område är:

 • Vägledning till den som flyttar hit, runt frågor som samhällsservice, myndighetsärenden, bostäder och fritidsliv. Särskilt behov finns för den internationella inflyttaren.

 • Underlätta för den medföljande att hitta arbete.

 • Främja bostadslösningar som passar olika målgrupper.

 • Utveckla Skövde som studentstad (se nedan).

 • Skapa fler mötesplatser för inflyttare vilket är särskilt betydelsefullt för den internationella målgruppen.

 • I arbetet med att attrahera kompetens är platsvarumärket ett viktigt verktyg tillsammans med den målgruppsanalys som tagits fram.

Studenstadsarbete

Genom samverkan med olika funktioner inom kommunen, Högskolan, Studenkåren, Skövdebostäder, Näringslivsforum och näringslivet samarbete för att stärka Skövde som studentstad i syfte att:

 • Göra Skövde till en mer attraktiv stad att vilja studera i.

 • Skapa förutsättningar till möjligheter för studenter att trivas under sin utbildning och ett rikt studentliv.

 • Göra Skövde och Skaraborg till en attraktiv plats att vilja stanna kvar på efter studierna för att kompetensförsörja näringsliv och andra arbetsgivare.

Skövdemodellen

 • Stötta företag att hitta kompetens via pilotprojekt.

 

Nyföretagande/företagsutveckling

Företagsamma människor med rätt förutsättningar kan utveckla sina företag till att bli mer konkurrenskraftiga och ha en högre överlevnadsgrad. Att förenkla hanteringen av företagsärenden samt ha kortare vägar till önskad service kan infrias vid samverkan mellan kommun, näringsliv och andra myndigheter. Nya företag ska känna att Skövde är en bra plats att etablera sig i.

Aktiviteter kopplade till insatsområdet:

Främja företagande

 • Jobba tillsammans med Nyföretagarcentrum för att inspirera till företagande.

 • Genomföra inspirationsdag vid behov för franchiseföretagande.

 

Tillväxt

 • Samarbeta med aktörer såsom Connect Väst, Almi med flera för att kunna förmedla det stöd som finns för företag som vill utvecklas och växa.

 

Ägarskifte/generationsväxling

 • Genomföra seminarium vid behov på tema ägarskifte/växling. Tydliggöra stöd som finns vid generationsskifte via t.ex. Almi, Connect Väst och Nyföretagarcentrum.

 

Arbetsprocess

Representanter från berörda sektorer/avdelningar/enheter har tillsammans arbetat fram förslag till denna handlingsplan. Näringslivsforum i Skövde utgör referensgrupp i arbetsgruppen.

Ambitionen är att Handlingsplanen ska leva över tid varför revidering och uppföljning föreslås årsvid.