Utredning kring barn och unga

Under "Information" finns en länk där du kan följa processen gällande utredning kring ett barn eller en ungdom.

 

Nedan finner du ett antal vanliga frågor som rör utredning. Du får reda på svaren genom att klicka på den fråga du är intresserad av.

1. Det har gjorts en orosanmälan om mitt barn. Vad händer nu?

Du kommer kontaktas av en socialsekreterare, antingen via brev eller telefon. Nästan alla erbjuds snabbt en besökstid hos oss, i socialtjänstens lokaler som ligger på Kungsgatan 18 i Skövde.

Oftast ber socialsekreteraren att ditt barn ska följa med på besöket, om det är lämpligt. Vid besöket går vi igenom vad orosanmälan handlar om. Vi pratar med er tillsammans, och ibland vill vi också prata enskilt med barnet om det som anmälan handlar om. 

2. Vad krävs för att en utredning ska inledas?

När någon ansöker om stöd så startas alltid en utredning för att ta reda på barnets/familjens behov. Mer information om anökan hittar du här. 

När det kommer in en anmälan (från exempelvis polis, skola eller sjukvård) beslutar socialtjänsten:

- om barnet behöver skyddas akut (skyddsbedömning)

- om man ska starta en utredning eller inte (förhandsbedömning).

3. Vilka beslut kan utredningen leda till?

Utredningen kan leda fram till beslut som:

- Det finns inget behov av stöd.
- Det finns behov av stöd, men vårdanshavare tackar nej.
- Det finns behov av stöd via öppenvårdsinsatser, som vårdnadshavara tackar ja till.
- Det finns behov av vård utanför hemmet. Om vårdnadshavare och/eller barn inte håller med och barnet är i behov av skydd kan socialsekreterare ansöka hos Förvaltningsrätten om vård utan samtyckte, enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).  
 

4. Vilka insatser kan ett beslut leda till?

Den vanligaste insatsen är en råd- och stödkontakt inom socialtjänstens öppenvård, men det kan också bli aktuellt med mer omfattande insatser (som placering i familjehem alternativt hem för vård eller boende, HVB).

5. Kan jag överklaga beslutet?

Om du helt eller delvis inte är nöjd med sektor socialtjänsts beslut har du rätt att överklaga, vilket görs skriftligt. Din överklagan ska vara hos sektor socialtjänst inom tre veckor från det att du fått beslutet. 

1. Ange att du överklagar.
2. Ange vilket beslut ditt överklagande gäller.
3. Tala om vilken ändring du vill ha.
4. Skriv under överklagandet.
5. Lämna  ditt överklagande till den handläggare som fattat beslutet.
 

Sektor socialtjänst prövar sedan ditt ärende på nytt. Om beslutet inte ändras enligt dina önskemål skickar vi ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten i Jönköping. Där prövas ditt ärende igen och det fattas ett beslut. Blir du inte nöjd med detta har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ditt överklagande.

 

Om du har nya uppgifter i ditt ärende ska du göra en ny ansökan, istället för att överklaga.