Så här behandlar vi personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PuL. Ett av förordningens syften är att skydda enskildas personuppgifter. På den här sidan kan du läsa hur socialnämnden behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder, data- och telefonloggar med mera.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Med behandling avses varje åtgärd som görs med en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning.

Varför får vi behandla dina personuppgifter? (laglig grund)

När du exempelvis ansöker om försörjningsstöd, hjälp eller stöd från oss eller lämnar synpunkter kan vi behöva din personuppgifter för att kunna utföra vårt lagstadgade uppdrag gentemot dig som invånare och handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Som myndighet ansvarar vi för att rätt uppgifter registreras hos oss, att de används i rätt syfte och att dina uppgifter behandlas på ett korrekt sätt.  

Vilka uppgifter hanterar vi och vad gäller om något är felaktigt?

Vi samlar aldrig in mer uppgifter än vad som krävs för att hantera ditt ärende och de personuppgifter du lämnar kommer aldrig att användas av oss i annat syfte än för att hantera det ärendet. Samtidigt är det viktigt att veta att information som lämnas till oss blir allmänna handlingar och kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen och kommunens dokumenthanteringsplan.

Vill du ha en sammanställning av dina personuppgifter som Skövde kommun behandlar, eller om någon uppgift behöver rättas, ska du vända dig till oss med en skriftlig begäran.

Vem är ansvarig för behandlingen av mina personuppgifter?

Det är socialnämnden som är personuppgiftsansvarig, och ansvarar för att hanteringen av personuppgifterna är laglig.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av socialnämnden till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för socialnämnden som till exempel dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Vem kontrollerar att ni sköter hanteringen?

En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. I Sverige är det datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du som har personuppgifter registrerade hos oss har rätt att lämna klagomål gällande vår hantering till datainspektionen.

Större organisationer har också krav på sig att ha ett dataskyddsombud som arbetar med att kontrollera att kommunen följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för de som finns registrerade hos oss, det vill säga de personer vars personuppgifter kommunen behandlar.

Rättigheter för den som är registrerad

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att:

  • begära ett utdrag med dina personuppgifter (dvs. vilka av dina personuppgifter som vi behandlar samt bland annat varför vi behandlar dem)
  • begära att vi rättar om en personuppgift är felaktig
  • återkalla ditt samtycke i de fall behandlingen grundas på samtycke (detta gäller vanligtvis inte vid myndighetsutövning). Återkallandet påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades
  • klaga hos Datainspektionen på vår behandling av registrerade personuppgifter.

För att begära ut ett registerutdrag lämnar du in en blankett “begäran om registerutdrag” till Kontaktcenter.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Om du vill utföra en tjänst som kräver inloggning eller identifiering kan du inte vara anonym eller ha skyddad identitet. I och med att du identifierar dig vet ju systemet att det är du. I de fallen är det bättre att du vänder dig personligen till den som utför tjänsten. Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.

 Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för att komma i kontakt med socialtjänsten, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet) För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.