Miljöarbete

Vatten är en grundläggande del i de ekosystem som omger oss, och spelar en avgörande roll för de flesta livsformer. På Skövde VA arbetar vi hela tiden med att minska vår påverkan på de vattendrag vi är beroende av. I det arbetet är vi beroende av dig som brukar våra vattentjänster.

Tillgången till rent vatten är livsnödvändigt och vi kommer alla i kontakt med det när vi äter, dricker, duschar, städar och badar. En av de absolut viktigaste åtgärderna för att säkerställa vattenkvalitet som tillgodoser alla livsformers behov är rening av avloppsvatten.

Spola rätt och påverka positivt

Avloppsvattnet som når reningsverken innehåller både bra och mindre bra saker. Bland de bra sakerna kan räknas vanligt vatten och olika näringsämnen. De mindre bra sakerna är exempelvis läkemedel, tungmetaller och andra skadliga ämnen. Genom att inte slänga och spola ner de mindre bra sakerna i avloppet kan du påverka din närmiljö positivt.

Förnyelse, förbättringar och utbyggnad av ledningsnätet

Vi arbetar med miljö på många olika sätt. Ett exempel är att vi kontinuerligt förnyar och förbättrar det kommunala ledningsnätet. Ett ledningsnät utan läckage och med optimalt flöde resulterar ibland annat i minskad vattenförbrukning och minskade föroreningar. En annan stor åtgärd är att bygga ut det kommunala nätet för vatten och avlopp till flera mindre samhällen. Detta arbete baseras på politiska beslut och styrs av en VA-plan.

Svenskt vattens hållbarhetsindex

De flesta VA-organisationerna i Sverige använder Svenskt vattens hållbarhetsindex för att jämföra sig med varandra. Verksamheten analyseras då utifrån tre delar: hållbara tjänster för brukare, miljömässig hållbarhet och hållbara resurser. De flesta kommuner i Sverige arbetar även aktivt med att anpassa verksamheten till olika klimatförändringar som i sin tur ökar risken för översvämningar.