Vårt uppdrag

Servicenämnden är huvudman för Skövde kommuns allmänna VA-anläggning. Servicenämnden har gett verksamheten, Skövde VA, i uppdrag att sköta den allmänna VA-anläggningen. För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag med så bra resultat som möjligt har vi riktlinjer som styr vad vi ska göra.

Servicenämnden är huvudman för den allmänna VA-anläggningen

Servicenämnden är huvuman för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun. Servicenämnden har gett verksamheten, Skövde VA, i uppdrag att sköta den allmänna VA-anläggningen utifrån bland annat beslutade riktlinjer.

Riktlinjer för VA-verksamheten

Servicenämnden har beslutat om riktlinjer för VA-verksamheten. Riktlinjerna aktualitetsprövas regelbundet. Av den framgår bland annat att verksamheten, det vill säga Skövde VA, ska:

  • trygga långsiktig vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv,
  • ha en god beredskap för nödvattenförsörjning,
  • arbeta för en god ekonomisk hushållning genom en systematisk förnyelseplanering för anläggningar och ledningsnät inom dricksvattensystemet,
  • eftersträva trög dagvattenhantering som renar dagvattnet och bromsar upp höga flöden i samband med regn och snösmältning, samt
  • där så är möjligt, erbjuda enstaka fastigheter eller VA-föreningar anslutning till den allmänna VA-anläggningen