Lotteritillstånd

För att en förening ska få sälja lotter, behöver föreningen ansöka om ett lotteritillstånd hos kultur- och fritidsavdelning.

 Från den 1 januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (som 2020 är 47 300 kronor). Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

 

En registering gäller i 5 år

En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

Vilka kan beviljas en registering?

 • Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

I spellagen 6 kap. 2 § beskrivs vem som kan få en registrering.

Krav för registering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

 

Vilkor för hur spelverksamheten ska bedrivas

Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas. Exempel på villkor kan handla om giltighetstid på presentkort eller att vinst ska tilldelas vinnaren kostnadsfritt.

Vissa lotterier kräver varken registering eller licens

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp.
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp.
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
 • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.  
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

 

Här hittar du gällande Prisbasbelopp hos SCB

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2019, 11,63 kronor)
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2019, 775 kronor)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med
 1. En offentlig nöjestillställning.
 2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
 3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen

Gratislotterier behöver ingen registrering eller licens

Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138).

Vissa krav på lottens utförande

I lotterier där högsta vinstvärdet understiger ett prisbasbelopp finns inga krav på lotternas utförande. I lotterier med högre vinstvärde (exempelvis om en varuvinst är värd mer än ett prisbasbelopp) finns krav på lottens utformning, se LIFS 2018:4.

Ansökan

Ansökning sker via denna e-tjänst.

Lotterianmälan

Efter att föreningen fått sin registrering så kan föreningen under femårsperioden arrangera ett eller flera lotterier, varje enskilt lotteri ska anmälas till fritidskontoret via e-tjänsten, se under Länkar.

Senast två månader efter det att lotteriet startat ska föreningen betala in kontrollantarvode, motsvarande tre procent på insatsbeloppet. Även detta görs via e-tjänsten. Insatsbelopp är lika med antalet lotter x lottpriset.

Lotteriredovisning
Senast två månader efter avslutat lotteri ska föreningen redovisa lotteriet till lotteriets kontrollant via e-tjänsten.

Blanketter

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten, har kultur- och fritidsavdelningen ansökningsblanketter för att söka lotteritillstånd eller lotteriregistrering.

Kontakta Camilla Hammarström, 0500-49 80 00.