Skola för nyanlända

Nyanlända barn och unga vistas i Skövde kommun på olika villkor och under olika förhållanden.

Förskoleklass

För barn i förskoleklass genomförs ett inskrivningssamtal på mottagningsenheten. Barnet börjar sedan direkt i sin förskoleklass. 

Grundskola och gymnasium

Vårdnadshavare behöver göra ett aktivt val av skola för sitt barn i grundskolan. Val till skola görs på blankett (se under "Dokument").

Elever i gymnasieåldern kontaktar IM Språkintroduktion på Gymnasium Skövde för registrering.

Mottagnings- och modermålsenheten (MME) håller inskrivningssamtal med elev och vårdnadshavare då eleven registrerats på en skola. Undervisning och kartläggning startar sedan på MME. Skolsköterska på MME är med vid inskrivning av elev och genomför senare ett hälsosamtal.

Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet kan ges i form av extra anpassningar inom ramen för undervisningen eller som särskilt stöd. Målet för studiehandledningen är att eleven ska nå kunskapskraven i olika ämnen, att eleven ska lära sig ord och begrepp på flera språk och att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Eleven ska också få en förståelse för den svenska skolan så att hen kan kännas sig trygg och utveckla en god självkänsla. Studiehandledning ska ske i nära samarbete mellan studiehandledare och klasslärare/ämneslärare. Mottagnings- och modermålsenheten ansvarar för att tillhandahålla studiehandledare.