Modersmål i grundskolan och gymnasiet

Elever i grundskolan, anpassade grundskolan och gymnasieskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Om det finns fem elever eller fler som önskar modersmålsundervisning i samma språk är kommunen skyldig att erbjuda detta under förutsättning att lämplig lärare kan anställas för uppdraget.

Skövde kommun är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

 
Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Modersmålsundervisningen följer en nationell kursplan och syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkig. Betyg ges i ämnet.

Ansökan om modersmålsundervisning

Elev och vårdnadshavare gör ansökan via e-tjänst, se under "Länkar". Ansökan är bindande och gäller till en eventuell uppsägning kommer in. Uppsägning av modersmålsundervisning görs också via e-tjänst, se under "Länkar".

Modersmålsundervisning genomförs på skolan där eleven går eller på annan skola i kommunen.

Modersmål i förskoleklass

Förskoleklassen ska också medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Modersmål i förskoleklass regleras inte på samma sätt som modersmålsundervisning i grundskolan även om skolformen förskoleklass följer samma förordning och samma läroplan som grundskolan.

När det gäller det nationella minoritetsspråket finska erbjuder kommunen språkstöd i förskoleklass om elev och vårdnadshavare önskar det.