Modersmål i grundskolan och gymnasiet

Information modersmålsundervisning

Modersmålsenheten erbjuder modersmålsundervisning för barn och elever från och med årskurs 1 i grundskolan.

Förutsättningar för att få undervisning i modersmål

För att få modersmålsundervisning krävs att:

  • eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven önskar få undervisningen
  • det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare


Skövde kommun är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisningen är avgiftsfri och sker på någon av kommunens skolor.

Ansökan till nästa läsår - grundskola

Elever som redan har modersmålsundervisning behöver inte göra någon ny ansökan utan förväntas även ha det fortsättningsvis.

Elever som inte läser modersmål behöver ansöka om det. Ordinarie ansökningsperiod inför kommande läsår är 1 januari - 30 september. Kommer det in sena ansökningar efter den 30 september och som uppfyller kraven för modersmålsundervisning, får start av den undervisningen vänta till nästkommande läsår.

Ansökan till modersmålsundervisning görs via e-tjänst av vårdnadshavare (om eleven är under 18 år). Ansökan är bindande och gäller till ett eventuellt avslut kommer in.

 E-tjänst ansökan modersmålsundervisning GRUNDSKOLA

Ansökan till nästa läsår – gymnasium

Elever som vill läsa modersmål kommande läsår behöver ansöka om det. E-tjänsten är öppen under perioderna 1 - 28 februari samt 1 juli - 30 augusti.

Ansökan till modersmålsundervisning görs via e-tjänst av vårdnadshavare (om eleven är under 18 år). Ansökan är bindande och gäller till ett eventuellt avslut kommer in.

 E-tjänst ansökan modersmålsundervisning GYMNASIET

Nationella minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om:

  • en elev vill få undervisning (det finns inget krav på fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

 
Det är rektor som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Modersmålsundervisningen följer en nationell kursplan och syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkig. Betyg ges i ämnet.

Modersmål i förskoleklass

Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Modersmål i förskoleklass regleras inte på samma sätt som modersmålsundervisning i grundskolan även om skolformen förskoleklass följer samma förordning och samma läroplan som grundskolan.

När det gäller det nationella minoritetsspråket finska erbjuder kommunen språkstöd i förskoleklass om elev och vårdnadshavare önskar det.

Avsluta modersmålsundervisning

Om en elev inte längre kan eller vill gå i modersmålsundervisning måste ett avslut skickas in via e-tjänst.

E-tjänst avslut modersmålsundervisning (GRUNDSKOLA/GYMNASIET)