För arbetslivet

Skövde Yrkeshögskola bedriver utbildningar i nära samarbete med arbetslivet.

Samarbete med arbetslivet

Skövde Yrkeshögskola arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och är intresserade av att vara en naturlig del av kompetensutveckling. Vi samarbetar med andra yrkeshögskolor. 

Vi vill föra ett kontinuerligt samtal med arbetslivet om kompetensbehov och vilka möjligheter det finns om att  ansöka om att starta upp en yrkeshögskoleutbildning eller uppdragsutbildning.

Ledningsgrupper

Varje utbildning har en ledningsgrupp som fattar beslut om utbildningen. 

Lärande i arbete (LIA)

Vad är LIA?

Skövde Yrkeshögskola bedriver flera utbildningar inom områdena vård och omsorg, funktionshinder, medicinsk sekreterare samt bygg. Inom flera av utbildningarna varvas teori med praktik. Det finns specifika kurser i utbildningen som har praktik, Lärande i arbete (LIA). Dessa kurser är förlagda till en arbetsplats som svarar mot den specifika utbildningens område. Till varje LIA-kurs finns det en kursplan. Av kursplanen framgår vilka mål den studerande förväntas uppnå och hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser. För att den studerande ska få möjlighet att nå kursplanens mål, genomför den studerande sin LIA med en handledare.
Yrkeshögskolan bedriver utbildningar med olika kurslängd. En utbildning som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng, det innebär två års heltidsstudier. En sådan utbildning ska innehålla LIA på minst 100 yrkeshögskolepoäng. I utbildningar som inte leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen behöver inte LIA ingå, men det går förstås bra att ha LIA-kurser också i dessa.

Syftet med LIA

Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö, men det innebär inte en anställning. På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Företrädare för arbetslivet deltar aktivt med planeringen, organiseringen och genomförandet av LIA. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar på så vis till utbildningsmålen.

Handledarens kompetens och ansvar

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har tagit fram allmänna råd om LIA. Råden tydliggör och förklarar bestämmelserna som gäller planering, genomförande och uppföljning av LIA-kurser. Allmänna råd fungerar som ett stöd för hela processen, från att skaffa LIA-plats till betygssättning och dokumentation. I de allmänna råden påtalas det att LIA-handledaren bör vara tillräckligt insatt i utbildningens syfte och mål för att kunna ge den studerande relevanta uppgifter under LIA-kursen och anpassa sin handledning till individuella och kursplanestyrda faktorer. Handledaren bör ge den studerande råd och stöd i förhållande till LIA- kursens mål. Handledaren ska ge underlag om de studerandes insatser och lärande under LIA till utbildningsanordnaren inför betygssättningen. Om LIA bedrivs på en arbetsplats där anställda har lagstadgad tystnadsplikt, bör handledaren se till att de studerande undertecknar en sekretessförbindelse innan LIA-kursen påbörjas.

Utbildningsanordnarens ansvar

Utbildningsanordnaren ansvarar för att kvaliteten på den utbildning och handledning som den studerande får under sin LIA-kurs uppfyller kraven i utbildnings- och kursplanen. Anordnaren säkerställer att varje studerande får en kompetent och adekvat handledning under sin LIA-kurs samt att handledaren informeras om innehållet i kursplanen. Utbildningsanordnaren bedömer handledarens kompetens och vid behov erbjuds kompetensutveckling. Utbildningsanordnaren ser till att det finns väl fungerade kontakter med LIA-platsen. Samverkan ska ske både före, under, och efter LIA:n. Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet.

Visste du att ...

Många arbetsgivare handplockar sina medarbetare direkt från yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolans uppföljningar visar att i snitt femtio procent av de studerande har fått jobb på sin LIA-plats efter utbildningen.

Handledare

Det är viktigt att den studerande möter välutbildade handledare. Enligt Myndighetens för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete (MYHFS 2015:13) ansvarar utbildningsanordnaren för att informera och för att vid behov erbjuda utbildning för handledare om deras ansvar och uppgifter. Handledare kan få information/utbildning genom nanolearning, gymnasiekursen Vårdpedagogik och handledning samt handledarträffar för respektive yrkeshögskoleutbildning.

Webbkurs för LIA-handledare

Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) har utformat en webbkurs för handledare som ansvarar för de studerandes lärande i arbete (LIA). Skövde Yrkeshögskola informerar LIA-handledaren om kursen. Webbkursen tar ca 10 minuter att genomföra och finns på här. Kursen ger LIA-handledaren kunskap om:

  • Vad som kännetecknar yrkeshögskolan (YH) och vad LIA innebär
  • Handledarrollen för LIA inom yrkeshögskolan (YH)
  • Grundläggande information om genomförande av LIA

  

Handledarutbildning

Beroende på utbildningsområde erbjuder Skövde Yrkeshögskola en fördjupad handledarutbildning för handledare. Detta presenteras nedan.

Utbildningsområde hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Föreningen vård- och omsorgscollege skapades 2008 med fokus på att vara en drivkraft för kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Genom att vård- och omsorgscollege arbetar med utbildning och kompetensutveckling bidrar de till att personer med rätt kompetens arbetar inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege bygger på en certifierad samverkan (nationell, regional och lokal nivå) mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare.
Handledaren har en viktig funktion för att ge god kvalitet i Lärande i arbete (LIA). Skövde Yrkeshögskola erbjuder därför Kurs Vårdpedagogik och handledning, 100 gymnasiepoäng 1–2 gång(er)/år. Kursen finns att söka på Skövde Yrkeshögskolas hemsida. Vård- och omsorgscollege har tagit ett nationellt beslut om riktlinjer över struktur och innehåll i en gemensam handledarutbildning steg 1, steg 2 och steg 3.
Steg 1 ger deltagarna möjlighet att arbeta som handledare för elever på reguljär gymnasieutbildning med arbetsplatsförlagt lärande (APL), praktikanter samt nyanställda
Steg 2 ger deltagarna möjlighet att arbeta som valideringshandledare, lärlingshandledare och LIA- handledare för studerande på Yrkeshögskolan (YH)
Steg 3 ger deltagarna möjlighet att arbeta som handledare för handledare (steg 1 och steg 2)
De handledare som handleder studerande från yrkeshögskoleutbildning Medicinsk sekreterare (utbildningsområde Ekonomi, administration och försäljning) erbjuds deltagande i ovan beskrivna handledarutbildning.

Utbildningsområde samhällsbyggnad och byggteknik
Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform, mellan skola och näringsliv, för industrins kompetensförsörjning. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Företagen påverkar utbildningens innehåll och medverkar till att de studerande utbildas med moderna och relevant utrustning.
Den utbildning som handledare inom utbildningsområdet samhällsbyggnad och byggteknik erbjuds är Skolverkets webbaserade APL-handledarutbildning. Handledarutbildningen utgår från arbetsplatsförlagt lärande (APL) men omsätts för att ge förståelse för hur den studerandes lärande i arbete (LIA) fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Utbildningen är indelad i en handledarintroduktion i fyra nedanstående moduler:

1. Jag och eleven
2. Vara förberedd
3. Handleda och lära
4. Följa upp och återkoppla

Det finns även en fördjupningsmodul om handledning och lärlingsutbildning samt en modul om att handleda elever som behöver extra stöd.

5. Fördjupning om handledning och lärlingsutbildning
6. Handleda elever som behöver extra stöd

Den totala utbildningstiden för samtliga moduler är 5–6 timmar. För att genomföra utbildningen krävs registrera av ett konto på Skolverkets utbildningsplattform med namn, e-postadress och ett lösenord. Utbildningen görs i den takt du själv önskar. Efter fullföljd utbildning kan du skriva ut intyg.
Skapa konto och logga in på Skolverkets Utbildningsplattform

Handledarträff

Skövde Yrkeshögskola erbjuder Handledarträffar på plats, men även digitalt. Vid handledarträffen informerar respektive utbildnings utbildningsledare och lärare om bedömningsunderlag och aktuell kursplan. Handledarträffens innehåll:

  • Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh)
  • Skövde Yrkeshögskola
  • Presentation av aktuell yrkeshögskoleutbildning, kursplan
  • Lärande i arbete (LIA)
  • Validering
  • Trepartssamtal och bedömning
  • Att handleda studerande inom Yrkeshögskolan (Yh)

 

Sidor till respektive utbildning