Namnsättning, belägenhetsadresser och lägenhetsnumrering

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för framtagande av namnförslag och adresser, ofta i samband med nya detaljplaner, där nya kvarters- och gatunamn ska sättas.

Vi försöker oftast få en geografisk eller historisk bakgrund till området, med exempelvis gamla gårdsnamn, eller en tematisk namnsättning. Synpunkter och förslag till namnsättning brukar inhämtas från kulturnämnden och hembygdsföreningar, men även andra intresseorganisationer och privatpersoner har möjlighet att inkomma med förslag. Bygglovsnämnden fastställer sedan det slutliga förslaget. Sektor samhällsbyggnad sätter även namn på offentliga platser, byggnader och anläggningar.

Alla bostäder i Sverige ska också föras in i ett lägenhetsregister. Registreringen används bland annat i planeringen av vårt samhälle, till exempel vid bostadsbyggande. Detta register ersätter de tidigare folk- och bostadsräkningarna.

Mer information om Lägenhetsregistret hittar du här.

  • Tätortsadresser består av ett gatu- eller vägnamn, till vilket ett löpnummer, eventuellt med littrabeteckning, kopplas (exempelvis Mariestadsvägen 11c)
  • Landsbygdsadress består som regel av ett trakt- eller områdesnamn och ett nummer, alternativt ett "gårdsnamn" (exempelvis Häggum Aspelund 2).
  • Varje bostads- och verksamhetsbyggnad ska registreras med en lägesuppgift i ett regsiter som är nationellt. Fastigheter, byggnader, adresser och lägenheter kopplas ihop i Lantmäteriets fastighetsdatasystem. Från detta register hämtar skatteverket, Posten med flera sina adressuppgifter.
 

Om du ska registrera nya, ändrade eller borttagna lägenheter kontaktar du oss på matkart@skovde.se. Är det många lägenheter får du gärna använda formuläret under rubriken dokument.