Geografisk information

De flesta händelser och företeelser i vår omvärld har ett geografiskt läge och kan därför åskådliggöras på en karta.

Sektor samhällsbyggnads lantmäterienhet ansvarar för kommunens kartbaser. Kartbaserna hålls aktuella via detaljinmätning, flygbildskartering och digitalisering mestadels i egen regi. Informationen i kartbaserna anpassas kontinuerligt för användning i det geografiska informationssystemet (GIS).

Lantmäterienheten ansvarar även för kommunens geodetiska referenssystem SWEREF99 13:30 som infördes 2009, med tillhörande mätpunkter i plan och höjd. Sedan 2011 användes höjdsystemet Rh2000 ( +34 cm över vårt tidigare höjdsystem Rh00) .

Det är registerdata och en digital kartdatabas som ligger till grund för olika kartprodukter, småskaliga som storskaliga kartor. Kartorna kan vara underlag för projektering, grundkartor för detaljplaner, nybyggnadskartor, turistkartor, adresskartor och kartbilder till webbsidor. Vi kan leverera kartor i olika skalor och i en mängd olika filformat. Du kan välja på raster eller vektorformat.

Här på webbplatsen kan du ta del av våra olika kartor. För att få tillgång till hela eller delar av kommunens kartbaser debiterar kommunen en nyttjanderättsavgift. Avgiften beror på områdets storlek, innehåll, leveransformat och kartbasens användningsområde. Vi anpassar gärna kartornas innehåll och utseende efter ditt önskemål.

Enheten producerar nybyggnadskartor och utför mätningstekniska tjänster. Kontakta oss gärna om du har frågor om vår verksamhet.