En grå färgplatta med texten totalförsvar

Totalförsvar

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap återupptagits.

Sedan 2015 har myndigheter, regioner och kommuner genomfört ett arbete för att öka kunskap och förståelse för vad som behöver göras i händelse av höjd beredskap eller krig med målet att:

  • skydda civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • lämna stöd till Försvarsmakten.

Tillsammans skapar vi ett robust och motståndskraftigt Skövde i vardag, kris och krig.

Civilt försvar i Skövde kommun

I Skövde kommun utvecklas just nu förmågan till att hantera extraordinära händelser till exempel avbrott i el- och vattenförsörjning vid oväder och höjd beredskap i syfte att kunna säkerställa de samhällsviktiga funktionerna som kommunen ansvarar för. Detta sker bland annat genom att ta fram krigsorganisation och att krigsplacera anställd personal för att kunna lösa de uppgifter som kommunen har vid höjd beredskap. Att stärka robustheten för el-, vatten och värmeförsörjning pågår över tiden. Under 2020 kommer Skövde kommun, som en av Sveriges största garnisonsorter, att delta i totalförsvarsövning 2020. 

Exempel på särskilda uppgifter under höjd beredskap:
•        Ransonering av förnödenheter
•        Evakuering/utrymning/inkvartering
•        Nödutspisning
•        Röjning av rasmassor
•        Stödja försvarsmakten

Vilket ansvar har du som enskild?

Du som enskild ska kunna klara dig själv under sju dagar. I försvarsberedningens rapport ”Motståndskraft” från 2017 framgår bland annat att samhället ska ha förmåga att motstå allvarliga störningar under tre månader och att den enskilde ska kunna klara sig själv under sju dagar. Läs mer om hur du kan förbereda dig här.

Centrala begrepp

Totalförsvar
Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Militärt försvar
Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar
Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är en verksamhet inte en organisation. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Höjd beredskap
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap delas in i två nivåer ”skärpt beredskap” eller ”högsta beredskap”.

Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.

Totalförsvarsövning 2020

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och övningen ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Kommunerna har viktiga uppgifter inom den civila delen av Sveriges totalförsvar.