En grå färgplatta med texten varningssystem

Varningssystem

Varningssystemet är till för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och TV, och ibland ”Hesa Fredrik”.

Varningssystemet används:

  • Vid olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller en stor brand.
  • Vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112.
  • Vid krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammbrott eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen.
  • Vid höjd beredskap (Krig) för att sprida signalerna Beredskapslarm, flyglarm och faran över. 
     

På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns det mer information om VMA och de olika kanalerna för information vid kris/krig.

I den här filmen nedan kan du lära dig mer om vad du ska göra när Hesa Fredrik börjar tjuta.