Överklaganden

Kommunens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsdomstol. Medlem är den som är folkbokförd i kommunen.
 
Överklaganden av beslut i Skövde kommun, ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Jönköping.
 
Överklagandet skall göras inom tre veckor från det att anslag om protokollets justering anslagits på kommunens anslagstavla, som finns i stadshuset entré.
 
Grunderna, det vill säga anledningen till överklagandet, kan vara;
 
  • Att beslutet inte tillkommit i laga ordning (enligt kommunallag, speciallag eller reglemente).
  • Att beslutet gäller något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • Att det överskrider kommunens befogenheter enligt kommunallagen.
  • Att beslutet strider mot lag eller annan författning.

 

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kan anföras av den som berörs av beslutet och om det är ett beslut som går att överklaga.
 
Besvären lämnas till den som fattat beslutet (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller den som beslutar enligt delegation).
 
Den som fattat beslutet kan antingen pröva om beslutet, eller stå fast vid beslutet. Om beslutet inte ändras, ska överklagandet skickas vidare till förvaltningsrätten. Domstolen avgör sedan frågan.
 
Besvären ska lämnas in inom tre veckor från det att den som berörs av beslutet har tagit del av det.
 
Besvärsgrunden kan vara både lämplighet och laglighet.