FAQ-Vanliga frågor om upphandling

Går det att hitta kommunens upphandlingar

Alla upphandlingar som inte är direktupphandlingar publiceras här.

Du kan också använda annonseringsdatabasen Tendsign. Där finns alla våra upphandlingar och dokument. För att hämta ut förfrågningsunderlag, och även kunna ta del av eventuella kompletteringar, behöver du registrera dig med e-post. 

Om du vill ha tillgång till alla offentliga upphandlingar inom en viss bransch eller visst geografiskt område så kan du abonnera på denna tjänst.

Gäller alltid lagen om offentlig upphandling LOU?

Ja, LOU gäller alltid och oavsett belopp såvida vi köper en vara, tjänst eller entreprenad av en extern leverantör.

Upphandlande myndighetens totala behov av varor, tjänster eller entreprenader av samma slag räknas samman och det totala avtalsvärdet styr vilket förfarande som är tillämpligt utifrån angivna tröskelvärden (beloppsgränser) i LOU. Ett avtalsvärde under direktupphandlingsgränsen (700 000 kr) genomförs som en direktupphandling och i kommunens inköpspolicy samt inköpsriktlinjer finns anvisningar om affärsmässighet, dokumentation samt beaktande av konkurrens

Lämna anbud

I annonsen eller i förfrågningsunderlaget till upphandlingen anges vad anbudet ska beskriva och vilka uppgifter som anbuden ska innehålla. Saknas uppgifter i anbudet kan leverantören bli utesluten ur upphandlingen.

Gör dig bekant med förfrågningsunderlaget; det säger vad som gäller, vilka krav som ställs och hur anbuden utvärderas.

 

- Klarar ni kraven på leverantören och på varan eller tjänsterna?

 

- Vilka kriterier gäller för prövningen av anbuden?

 

- Ha struktur på ditt anbud. Försök att ställa upp ditt anbud i samma ordning och med samma rubriker som i förfrågningsunderlaget.

 

- Kontrollera att alla krav besvaras i ditt anbud.

 

- Beskriv i anbudet det som vi i övrigt efterfrågar i förfrågningsunderlaget.

 

- Ställ inte egna krav eller förslag om förändringar i upplägg, tid, volym och dylikt om vi inte efterfrågar detta. Det kan innebära att vi inte kan jämföra ditt anbud med de övriga. Om du har fler förslag är det bättre att lämna dessa anbud separat, men det ursprungliga anbudet ska alltid motsvara de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

 

 

 

 

 

Vad menas med ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare ska tilldelas under en viss period. Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av varor, tjänster eller byggentreprenader. Ett ramavtal kan ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer. Ett ramavtal kan också bestå av flera delområden som kan ingås med olika leverantörer för respektive område.

Juridiskt kan man skilja på tre olika typer av ramavtal: 

 

- Ett ramavtal med endast en leverantör där alla villkor fastställs på förhand i ramavtalet. 

 

- Ett ramavtal med flera leverantörer där alla villkor fastställs på förhand i ramavtalet. 

 

- Ett ramavtal med flera leverantörer där tilldelning av kontrakt sker genom en ny konkurrensutsättning mellan parterna i ramavtalet.

 

I ett ramavtal med flera leverantörer med alla villkor fastställda kan tilldelning exempelvis ske via en fastställd rangordning. 

 

Vid en förnyad konkurrensutsättning erbjuds leverantörer som är parter i ramavtalet att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet

Oklarheter

Om du anser att något är oklart i en upphandling ska du alltid kontakta upphandlingsenheten. Det kan du göra via annonsdatabasen Tendsign.

Det är viktigt att det görs så tidigt som möjligt. Skulle något vara oklart är vi angelägna att förtydliga det så fort som möjligt.

Vad är en tjänstekoncession?

Om kommunen ger en entreprenör i uppdrag att till exempel bedriva verksamhet av något slag i kommunens lokaler, där entreprenören tar betalt för tjänsten av besökarna i till exempel en badanläggning och där driften av badanläggningen sker på entreprenörens egen risk, då kallas det för en "tjänstekoncession". Det är alltså inte kommunen som köper tjänsten utan huvuddelen av intäkterna kommer från allmänheten.

Kommunen bidrar visserligen med lokaler, belysning, värme med mera som betingar ett visst värde med huvuddelen av entreprenörens omsättning och risk står han själv för i en tjänstekoncession.

Närproducerat – varför kan inte kommunen bara köpa det?

Kommunen får inte gynna lokala företag på sådant sätt att någon annan leverantör inom EU-området diskrimineras eller inte behandlas lika. Den fria rörligheten inom EU och Lagen om offentlig upphandling styr hur upphandlingar får göras. Det innebär bland annat att leverantörer "långt bort" inte får missgynnas.

Kommunen har alltså inte rätt att till exempel ställa krav på närproducerade råvaror för matlagning

Vilka handlingar ska bifogas anbudet?

Av förfrågningsunderlaget framgår vilka handlingar som ska bifogas. Att bifoga handlingar som inte efterfrågats kan medföra att anbudet innehåller uppgifter enligt GDPR som vi inte vill ha eller att det i handlingarna finns uppgifter som är motstridiga, vilket kan försvåra utvärderingen av anbudet

Krav på leverantörer

I annonsen eller i förfrågningsunderlaget till upphandlingen anges de krav som leverantören måste leva upp till. Klarar leverantören inte angivna krav kan kommunen inte teckna avtal.

Leverantör ska alltid vara registrerade för moms och som arbetsgivare (om man har anställd personal) ha F-skatt eller FA-skatt och ha skött sina förpliktelser gällande skatter och avgifter.

Andra krav på leverantören kan gälla teknisk och ekonomisk kapacitet, kompetens, erfarenhet och referenser, miljöarbete, kvalitetsarbete, uppfyllelse av standarder med mera.

Krav på tjänster, uppdrag och entreprenad kan gälla organisation, kapacitet, miljöaspekter, utförande, uppfyllelse av standarder, leveranstider, med mera.

Krav på varor kan vara volymer, mått, uppfyllelse av standarder, kvalitet, miljöaspekter, utförande, leveranstider med mera.