Vad menas med ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare ska tilldelas under en viss period. Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av varor, tjänster eller byggentreprenader. Ett ramavtal kan ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer. Ett ramavtal kan också bestå av flera delområden som kan ingås med olika leverantörer för respektive område.

Juridiskt kan man skilja på tre olika typer av ramavtal: 

 

- Ett ramavtal med endast en leverantör där alla villkor fastställs på förhand i ramavtalet. 

 

- Ett ramavtal med flera leverantörer där alla villkor fastställs på förhand i ramavtalet. 

 

- Ett ramavtal med flera leverantörer där tilldelning av kontrakt sker genom en ny konkurrensutsättning mellan parterna i ramavtalet.

 

I ett ramavtal med flera leverantörer med alla villkor fastställda kan tilldelning exempelvis ske via en fastställd rangordning. 

 

Vid en förnyad konkurrensutsättning erbjuds leverantörer som är parter i ramavtalet att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet

Datum