Anpassat föräldraskapsstöd

Familj i park

I Skövde finns två familjecentraler: Symfoni i södra Ryd och Kärnan i centrum. Utöver ordinarie verksamhet sker även anpassat föräldraskapsstöd på båda familjecentralerna.
Vi vill att föräldraskapsstöd och öppen verksamhet blir tillgängligt för fler familjer – oavsett språkkunskaper.

Målet är att fler föräldrar ska känna sig tryggare i sitt föräldraskap. Vi vill även att föräldrar får ökade kunskaper om vilka skyldigheter och rättigheter de har. På så vis tänker vi att fler barn får ökat stöd i sin utveckling, skolgång och ökad delaktighet i samhället.

Varför finns föräldrskapsstöd?

I olika kulturer är förhållandet mellan familjen och samhällets myndigheter olika. I Sverige har vi ett stort förtroende till att samhället ska ta hand om alla. Så är det inte överallt. I vissa kulturer är det släkten som tar hand om familjen. Detta gör att vad föräldraskapsstöd är och varför det finns behöver översättas både språkligen och kulturellt.

I Sverige är det vanligt att föräldrar deltar i föräldrastödjande insatser under hela barnens uppväxt. För att detta ska vara tillgängligt för alla, arbetar vi i samverkan för att bättre möta de förutsättningar som utrikesfödda föräldrar har. Vi som arbetar tillsammans är bl.a. förskollärare på familjecentraler, Sfi-lärare från Svenska för invandrare, samhällskommunikatörer från Samhällsorienteringen, lärare från modersmålesenheten och distriktsköterskor från Barnhälsovården.

 

Att delta är helt frivilligt och gratis. Till de flesta aktiviteterna krävs det ingen anmälan. Eftersom det är begränsat antal platser i föräldrakursen Förälder i nytt land och Hjärtlungräddning barn krävs anmälan till dessa.

Sfi på familjecentralerna

För föräldrar som är hemma med sina barn finns Sfi på familjecentraler. Tillsammans med Sfi-lärare tränar föräldrar svenska genom samtal, att läsa och lära sig mer grammatik.


Vi deltar även i den öppna verksamhetens sång- och fikastund. På så sätt fortsätter vi träna svenska genom sånger, ramsor, lek, berättelser och samtal. Sfi på familjecentraler blir ett sammanhang där familjer kan lära känna nya vänner och få en ökad förståelse för samhället.

Föräldrar får ta med sig barn som är 0-6 år, men man får även komma utan barn.

Kursen Förälder i nytt land

Med två kursledare samtalar vi tillsammans med föräldrar på både föräldrarnas modersmål och svenska. Varje träff har ett tema. Det kan till exempel vara förskola, barnkonventionen, tonårstiden eller funktionshinder. Vi får även besök från socialtjänsten, ungdomsmottagningen, tandvården och/eller polis.

Träffarna sker utan barn. Ibland kan det behövas utökad barnomsorg för att delta. I så fall hjälper vi gärna till att kontakta förskolan.

Vi har kursledare som kan arabiska, assyriska, dari, engelska, pashto, persiska, somaliska och urdu.

Kulturtolkar

Kulturtolk deltar vissa dagar i veckan i den öppna verksamheten på familjecentralerna. Vi har kulturtolkar för att överbrygga språkliga och kulturella skillnader. Målet är helt enkelt att öka förståelsen och möjligheten att umgås mellan alla som kommer till familjecentralen.

Familjecafé

Föräldrar med barn i åldern 0-12 år träffas tillsammans med kursledare och kulturtolk för information, samtal och fika. Föräldrarna får gärna ta med sig  sina barn. Träffarna är lite senare på eftermiddagen och vi serverar gratis fika. Varje tillfälle har ett tema som föräldrar och kursledare pratar och reflekterar kring. Ibland deltar även gästföreläsare.

Hjärtlungräddning barn

Den vanligaste anledningen till att barn får hjärtstopp är syrebrist. Det är viktigt att tidigt börja med inblåsningar och bröstkompressioner. Då är det störst chans att överleva ett hjärtstopp.

Vi vill att fler föräldrar ska få kunskaper i hjärtlungräddning för barn. Därför håller instruktör tillsammans med kulturtolk HLR rådets utbildning för Hjärtlungräddning barn på svenska/arabiska.

Projektet Anpassat föräldraskapsstöd på familjecentraler

I ett projekt arbetar vi med anpassat föräldraskapsstöd på våra familjecentraler. Projektet heter Anpassat föräldraskapsstöd på familjecentraler. Projektet startade januari 2021 och slutar sommaren 2024.
Vi vill bli bättre på att möta fler familjers behov och förutsättningar.

För att lyckas med det är vi flera som arbetar tillsammans. Vi som arbetar med projektet är från familjecentralerna, socialtjänsten, Svenska för invandrare, Samhällsorienteringen och Barnhälsovården.
Efter projektet är målet att utvecklade arbetssätt ska bli en del av den ordinarie verksamheten på familjecentralerna.