Resursmöten - SIP

Nätverkssamordnarna organiserar och leder resursmöten. Syftet med dessa möten är att så tidigt som möjligt samordna nätverket runt det enskilda barnet, i enlighet med riktlinjerna "Samverkan för barns och ungas hälsa" samt lagstiftningen kring SIP-möten.

Resursmöten, eller SIP-möten, samlar viktiga personer kring barn/unga, 0-20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens. Syftet är att de tillsammans ska planera och diskutera vad som behöver göras för att den unge ska få rätt sorts stöd och för att situationen ska förändras till det bättre. I resursmötena formuleras en gemensam handlingsplan där det tydligt framgår vad mötesdeltagarna har i uppdrag att göra efter mötet. 

Grundtanken är att barn och unga behöver vuxna som samverkar. I samverkan ser man sin roll i en helhet, berättar om bekymret utifrån sin synvinkel och lyssnar på andra för att sedan tillsammans utforma en gemensam handlingsplan. Samverkan i nätverket är särskilt viktigt när det gäller förebyggande insatser och tidig upptäckt av barn i behov av särskilt stöd. Man behöver arbeta parallellt, till exempel i både skola och hem, för att insatserna ska vara meningsfulla. En förutsättning för ett resursmöte är att föräldrarna lämnat sitt samtycke till att bli kontaktade av nätverkssamordnarna.  Vi registerar ingen och för inga journaler. Tjänsten är kostnadsfri.

Kontakt

Om du som förälder har frågor kring resursmöten eller om du vill boka tid för ett förmöte når du nätverkssamordnarna via Kontaktcenter, 0500-49 80 00. Du kan också skicka en intresseanmälan så blir du kontaktad av nätverkssamordnarna. Intresseanmälan finner du här. Observera att en förutsättning för ett resursmöte är att den unge bor i Skövde kommun.

Alex får en SIP - textad på svenska from Uppdrag Psykisk Hälsa on Vimeo.