Tomgångskörning

Inom detaljplanelagt område eller inom annat tätbebyggt område får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, exempelvis i trafikkö
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning

Regler kring tomgångskörning beslutas om i "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö".