Hållbar trafik i Skövde

Att trafiken i Skövde ökat de senaste åren har nog inte undgått någon. Det är dels en effekt av att vi blir fler Skövdebor, men även av att Skövdes roll som centrum i delregionen ökar. Hur vi jobbar med att förbättra trafiksituationen läser du mer om här.

Ansvaret för vägarna runt och genom Skövde delas mellan Skövde kommun och Trafikverket. Därför har vi tillsammans genomfört en studie som syftar till att öka tillgängligheten och minska restiderna till och från och i Skövde.

De åtgärder som vi föreslår tar sikte på situationen 2025 och handlar dels om att dämpa trafikökningen. Detta kan vi göra genom att förbättra för resor med andra trafikslag, som buss och cykel, men även genom att öka kapaciteten i vårt befintliga vägsystem.

Några av åtgärderna som vi kommer genomföra sammanfattas nedan. Tillsammans väntas dessa åtgärder, som förhoppningsvis kan genomföras inom de närmaste fem-sex åren, klara av att hantera trafikökningen till 2025. Ökningen begränsas till 16 procent under perioden genom att hållbara resor främjas, i annat fall hade den varit 24 procent.

Öppna kartan som visar åtgärderna nedan

1. Vadsbovägen, tvåfältiga rondeller

Trafiken på Vadsbovägen och Nolhagavägen växer och innebär idag ett trängselproblem under högtrafik. Handelsområden i Stallsiken och Norrmalm har vuxit under de senaste åren, dessutom har Skövdes senaste stadsdel Trädgårdsstaden tillkommit, vilket har gjort att trafikmängden har ökat.

Ett steg i att öka framkomligheten på Vadsbovägen är att bygga om Lillesgårdsrondellen och Badhusrondellen till tvåfältiga rondeller.

Projektet påbörjas hösten 2017.

2. Vadsbovägen, busskörfält

För att underlätta för kollektivtrafiken bygger vi busskörfält på Vadsboleden. Västtrafik har idag svårt att ta sig fram under högtrafiklägen och har därmed svårt att hålla tidtabellen.

Tanken med att åtgärden är att minska restiden för kollektiva resor och på så vis göra dessa resor attraktivare.

Projektet påbörjas i slutet av 2017 och byggs under 2018.

3. Hjovägen, framkomlighet

Hjovägen trafikeras av regionbusstrafik från Hjo, Tibro och Karlsborg samt stadstrafiken i Skövde. På vägen in mot Skövde uppstår köbildning i morgonrusningen, precis som det på eftermiddagen uppstår köer ut från Skövde. Här finns stor potential att minska trycket på vägen genom att göra bussen så attraktiv att fler av de som framförallt bor i tätorterna väljer detta färdmedel.

På Hjovägen är det ungefär 16 500 fordonsrörelser per dygn. En trafikutredning pågår som ska mynna ut i ett antal åtgärdsförslag längs sträckan, där korsningar som Mörekorset, Kaplansgatan och Henriksbergsgatan ingår.

4. Nolhagavägen, kapacitetsökning

Nolhagavägen är en av tre centrala kopplingar mellan västra och östra sidan om järnvägen. Trafikmängderna har ökat avsevärt i samband med utbyggnaden av Stallsikens handelsområde och stadsdelen Trädgårdsstaden.

Utöver det är handelsområde Norrmalm med Elins Esplanad samt Coop etablerade i anslutning till Nolhagavägen. Sedan december 2012 ligger Systembolaget i Coops fastighet, vilket inneburit en ännu högre påfrestning för korsningen.

Under våren 2017 genomför vi en utredning av korsningen Gustav Adolfs gata och Nolhagavägen som ska ge förslag på åtgärder. Detaljprojektering sker under sommaren/hösten 2017. Beroende på val av placering av cirkulationsplats kan en ny detaljplan behöva tas fram, vilket gör att en utbyggnad kan bli aktuellt antingen 2018 eller 2019.

Under sommaren/hösten 2017 gör vi dessutom en utredning av kapacitetsökning av Nolhagavägen mellan Vadsboleden och Östra leden (RV 26).

5. Nolhagavägen, förlängning till väg 200

I samband med att vi bygger etapp 3 av Trädsgårdsstaden kommer vi att förlänga Nolhagavägen norrut till Törebodavägen (väg 200).

Idag måste all trafik som kommer från, eller ska till, Trädgårdsstaden antingen använda bron vid Kultomten (ridskolan) eller Stallsiksrondellen. Den nya anslutningen kommer att förenkla för den trafiken.

6. Trafikverket, Hallenbergsrondellen

Hallenbergsrondellen är en bromskloss i Skövdes gatunät. På för- och eftermiddagar uppstår det ofta framkomlighetsproblem både från Skaravägen, då köer kan bildas upp till Simsjövägen, och från Vadsbovägen.

Trafikverket, som ansvarar för vägen, kommer under hösten 2017 göra en fördjupad åtgärdsvalstudie som syftar till att hitta lösningar på problemen.