3. Hjovägen, framkomlighet

Hjovägen trafikeras av regionbusstrafik från Hjo, Tibro och Karlsborg samt stadstrafiken i Skövde. På vägen in mot Skövde uppstår köbildning i morgonrusningen, precis som det på eftermiddagen uppstår köer ut från Skövde. Här finns stor potential att minska trycket på vägen genom att göra bussen så attraktiv att fler av de som framförallt bor i tätorterna väljer detta färdmedel.

På Hjovägen är det ungefär 16 500 fordonsrörelser per dygn. En trafikutredning pågår som ska mynna ut i ett antal åtgärdsförslag längs sträckan, där korsningar som Mörekorset, Kaplansgatan och Henriksbergsgatan ingår.

Datum