Bild på lövsumpskog

44. Kornfallets löväng och Strängelidskärret

Norr om Kornfallet ligger ett ålderdomligt lövrikt kulturlandskap. Av forna tiders större slåtterängar finns ungefär en 1/2 hektar stor löväng kvar.

Tack vare att ängen fortfarande slås med lie är floran artrik. Svinrot, prästkrage, ormrot, vitpyrola och nattviol pryder gräsmarken. I sluttningen ned mot Strängelidskärret finns torrängsmark med tjärblomster, säfferot och jordtistel.

Strängelidskärret är ett litet rikkärr med småvuxna tallar, lövsumpskog och rik gransumpskog. Många barrträd är gamla och senvuxna med intressant svampflora. Kärrets mer öppna del hyser arter som slåtterblomma, kärrknipprot och ängsnycklar.