50. Timmersdalavallen

Timmersdalavallen är en unik och markant rygg i form av en hästsko. Vallen har troligen bildats i samband med inlandsisens avsmältning och Baltiska issjöns tappning för 10 000 år sedan.

Bildningssättet anses fortfarande vara otillräckligt utrett. Den klassiska uppfattningen är att vallen är en rullstensås i öster, en ändmorän i mitten och en drumlin i väster.

Timmersdalavallen är bitvis beströdd med stora sandstensblock och täcks av barrskog och öppna betade marker. Nordost om Timmersdala kyrka finns en större naturbetesmark med rik flora.

Parkering finns vid elljusspåret, skidbacken och kyrkan.