52. Sparresäter och Lången

Vid Sparresäter erbjuds mycket vackra omgivningar med bergbranter, skogsmiljöer, hagmarker och vyer mot sjön Lången.

Sparresäter ligger vid sjön Långens sydvästra hörn, norr om Lerdala. Reservatet ligger intill en markerad förkastningsbrant. Det består av hagmarker och lövskog. I söder ligger en hagmark med värdefull flora. Ek dominerar, men även björk, ask och vildapel förekommer. Utmed sjön ligger en ekhage. Här finns tätare skog i vissa delar och där finns lundflora. Norr om hagmarkerna ligger skogsmark som består av sumpskog, ask-almskog och ung bokskog. Skogen i branten är rik på död ved. Den värdefulla faunan och floran är främst knuten till grova lövträd i hagmarkerna i söder och dels till skogs- och brantmiljöerna i norr. Av de grova träden är ca 13 stycken kvalificerade att kallas jätteträd.

Hagmarkerna med sina enormt grova ekar är fascinerande och innehåller ett växt- och djurliv utan motstycke. Här växer ovanliga vaxskivlingar tillsammans med darrgräs, kattfot och backsippa. Rester och spillning av den sällsynta läderbaggen har hittats i de gamla ihåliga ekarna. Namnet har den tre centimeter stora skalbaggen fått då den sägs lukta läder.

Norr om Sparresäter höjer sig marken rejält. Utefter en sträcka på 3,5 km reser sig en förkastningsbrant längs med sjön Lången, som mest hela 70 meter. Branten täcks av blandskog med gott om grova träd och död ved. Här trivs backvicker, tibast, backmåra och lundelm. Fiskgjusen har sin hemvist här och fiskar i vattnet. På försommarnätterna ljuder rördromens mistlursaktiga stötar över sjön. Gös och ål simmar i Lången.

En promenadslinga går igenom det varierande kulturlandskapet. Parkering sker vid Sparresäterskolan.