Naturreservat

Syftet med naturreservat

Syftet med bildande av naturreservat är, enligt miljöbalken, att exempelvis bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, att ge ett långsiktigt skydd åt olika typer av värdefull natur. Men också att tillgodose behov av områden för rörligt friluftsliv.

Vad är tillåtet respektive förbjudet

I ett naturreservat gäller vissa begränsningar i din rätt att använda marken. Begränsningarna ser olika ut i varje naturreservat och ska skydda områdets natur­värden och förutsättningar för friluftslivet. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden.

För att uppnå reservatets syfte beslutar antingen länsstyrelsen eller kommunen, med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, och 3 och 21 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, vilka begränsningar som ska gälla. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Läs mer www.lansstyrelsen.se