Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet underlättar planering och utveckling inom Skövde kommun och uppmärksammar tydligt de naturvärden som finns.

Skövdes Naturvårdsprogram är ett mycket viktigt underlag vid arbetet för att skydda natur och i kommunens fysiska planering. Enligt Miljöbalken (den svenska samlade miljölagstiftningen) ska hänsyn tas till naturvärden, både vid pågående och vid förändring av markanvändning. 

Innehållet i Naturvårdsprogrammet är bland annat baserat på ängs- och hagmarksinventering, lövskogsinventering, grusinventering, våtmarksinventering och nyckelbiotopsinventering i skogsmark.