Små odlingsmiljöer med stor betydelse

Det finns en mängd små miljöer som är viktiga för olika arter.

Åkerholmar och stenmurar

Åkerholmar bildar öar i det trädfattiga jordbrukslandskapet och stenmurar är viktiga förbindelselänkar. Här växer ofta ask, fågelbär, hagtorn och nypon. Dessa ger i sin tur livsmiljöer åt fåglar som gulsparv, törnsångare och hämpling. Rådjur och fälthare kan söka skydd och huggormen solar sig på stenarna varma vårdagar.

Bryn

Bryn med många nivåer och olika blommande träd och buskar är särskilt värdefulla för växt- och djurlivet. Lundväxter finns i skuggan och betesgynnade arter trivs i öppna gläntor. Brynen ger föda och skydd åt nektar- och pollenätande insekter, rapphöna, fasan, hare och rådjur.

Småvatten

Småvatten är livsviktiga i ett landskap som oftast är mycket fattigt på vatten.

Vägrenar

Vägrenar kan vara den sista utposten för betes- och slåttergynnade växter. De är också betydelsefulla för fjärilar och andra pollinerande insekter. Saltningen av våra vintervägar har gjort att även salttåliga växter dyker upp i vägrenen.

Alléer

Alléer med gamla ädellövträd blir alltmer sällsynta. Trädens grova bark och solbelysta stammar utgör en viktig livsmiljö för många insekter, mossor, lavar och svampar. Hålbyggande fåglar och fladdermöss nyttjar trädens håligheter som boplats.

Lågan

Lågan, det vill säga ett omkullfallet dött träd, utgör en viktig livsmiljö för ett stort antal arter. Svampar lever av veden och insekter äter innerbark, mulm och andra insekter. Fåglar äter också insekter som lever i den döda veden. Getingar tillverkar sina bon av vedmassan. För lavar, mossor, myror, bin, rovsteklar och fåglar är lågan en växt- och boplats. Den ger också skydd mot torka och kyla samt är övervintringsplats för insekter, snäckor och ryggradsdjur.