Frånvaro för elev på fristående grundskola

Det här gäller om en elev på fristående grundskola har upprepad eller längre frånvaro.

Enligt skollagen (7 kap. 22 §) ska fristående skolor och andra huvudmän anmäla till Skövde kommun om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan.

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola ska skolan snarast meddela elevens hemkommun, i det här fallet Skövde kommun. Enligt skollagen ska skolan också anmäla till hemkommunen när det har inletts en utredning om elevens frånvaro enligt 19 a §. Detta ska göras skyndsamt efter att huvudmannen fått kännedom om att utredning inletts på skolan.

Handläggning av ärendet

Efter att anmälan har skickats in till sektor barn och utbildning kommer kompletterande uppgifter begäras in från skolan, såsom frånvaroutredning och vilka åtgärder som vidtagits.

Skolans och huvudmannens fortsatta ansvar
Den skola där eleven är inskriven vid har ett ansvar att eleven får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Skolan ska kontinuerligt fortsätta med det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet för att eleven ska återgå till att delta i undervisningen så länge som eleven har sin skolplacering hos den fristående skolan eller skolan med annan offentlig huvudman.

Samordning eller individuella åtgärder
Inom ramen för ärendet kommer skolan även bli tillfrågad om de ser behov av samordning av hemkommunen kring eleven (7 kap. 21 § skollagen). Samordningen består i huvudsak av förmedling av kontakter till andra myndigheter och samhällsorgan. Samordning innebär inte att sektor barn och utbildning tar över ansvaret för eleven eller planerar individuella åtgärder.

Uppföljning av upprepad eller längre frånvaro 
Sektor barn och utbildning följer upp elevens frånvaro med skolan ungefär varannan månad om inte uppgifter från skolan föranleder tätare kontakt. Uppföljningen består av klargörande frågor kring skolans arbete när det gäller att tillgodose elevens rätt till utbildning samt vårdnadshavares ansvarstagande kring fullgörandet av skolplikten.

Den regelbundna uppföljningen avslutas när eleven återigen deltar i den obligatoriska undervisningen alternativt då skolplikten upphör.

Eventuellt vitesföreläggande
Under ärendets gång kan det i vissa fall bli aktuellt att inleda en process kring vitesföreläggande av vårdnadshavarna, om de inte anses ha fullgjort sina skyldigheter att få eleven till skolan (7 kap. 23 § skollagen).

När ska skolan anmäla upprepad eller längre frånvaro?

Det finns i lagstiftning och praxis ingen klar definition av vad upprepad eller längre frånvaro innebär. Skolan gör en individuell bedömning i varje enskilt fall när det är aktuellt att utreda en elevs frånvaro.

En frånvaroutredning ska göras oavsett om en elev har giltig eller ogiltig frånvaro. Uppgift om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts hos en extern huvudman ska lämnas till sektor barn och utbildning skyndsamt efter att huvudmannen har fått kännedom om att utredningen har inletts på skolan. Därefter ska huvudmannen så snart som möjligt inkomma med skolans utredning av en elevs upprepade eller långvariga frånvaro.

Beslut om vitesföreläggande vid frånvaro

Skövde kommun kan fatta beslut om vitesföreläggande, vilket innebär en slags varning. Om vårdnadshavarna inte efterlever det som beskrivs i vitesföreläggandet så kan Skövde kommun ansöka om utdömande av vitet hos förvaltningsdomstol.

Det är alltså Skövde kommun och inte skolan som ansöker om utdömande av vitet hos förvaltningsdomstol.

Viktigt att skolan för dokumentation i ärendet
Vitesföreläggande fattas endast om det är tydligt att skolan har uttömt alla sina möjligheter att åstadkomma en lösning för att få eleven till skolan på frivillig väg.

Skolan har ett långtgående ansvar för att arbeta och vidta åtgärder med målet att få elever att komma till skolan. Därför behöver skolan kunna hänvisa till noggrann dokumentation i ärendet. Det måste vara tydligt att orsaken till att eleven inte fullgör sin skolplikt är att vårdnadshavaren brustit i att fullgöra sina skyldigheter att få eleven till skolan.

När och hur fristående skolor ska anmäla om elever har upprepad eller längre frånvaro till Skövde kommun

Om en elev, vars folkbokföringskommun är Skövde kommun, har upprepad eller längre frånvaro och huvudmannen inlett en utredning om elevens frånvaro, ska huvudmannen för den fristående skolan således anmäla detta till Skövde kommun på blankett ”Anmälan upprepad eller längre frånvaro för elev på fristående grundskola”.

Anmälan med eventuella tillhörande bilagor samt den samlade dokumentationen efter genomförd utredning, ska skickas via post till:

Sektor barn och utbildning
Fredsgatan 4
541 83 Skövde

Den information som den fristående skolan lämnar in i dessa ärenden kommer att betraktas som allmänna handlingar. De kan således komma att lämnas ut om en begäran av detta görs. Innan ett eventuellt utlämnande görs sker dock alltid en sekretessprövning enligt 23 kap. 1-2 §§ OSL.