Bild på elev.

Välja skola

När ditt barn ska börja förskoleklass måste du som förälder välja skola.

Alla sexåringar som ska börja förskoleklass får information hemskickad samt inbjudan till informationsmöten på respektive skola.

Du som vårdnadshavare måste göra ett aktivt skolval oavsett om ditt barn önskar gå på fristående eller kommunal grundskola. Valet gör du via e-tjänsten för skolval, som är öppen under valperioden. (Valperioden för förskoleklass är vanligtvis öppen några veckor under oktober-november).

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att göra ett fullständigt skolval.

Om du som vårdnadshavare inte gör ett aktivt skolval kommer ditt barn placeras på den till folkbokförd adress närmaste skola med kvarvarande ledig plats. 

I händelse av att en skola får fler sökande än lediga platser kommer respektive huvudmans urvalskriterier att ligga som grund för urvalet.

Elever som ska börja åk 7

De elever som ska börja i årskurs 7 måste också välja skola. Mer information om högstadieskolorna Eriksdalskolan, Helenaskolan, Stöpenskolan och Vasaskolan hittar du i huvudmenyn under "Välja skola inför åk 7"

Skolplacering

Vilka regler som gäller för placering i kommunal grundskola kan du läsa om i "Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola åk 7 i Skövde kommun".

Skolskjuts

Här finns aktuella skolskjutsregler.

Byta skola

Om du har behov av byte av skola för ditt barn under läsåret måste du fylla i blanketten "Ansökan om inflyttning eller skolbyte för åk F-9" .
Om någon önskar välja annan skola under våren beviljas detta normalt endast om det finns särskilda skäl.
 

Grundsärskola (anpassad grundskola)

Om ditt barn har rätt till grundsärskola kan du välja den skolformen, se under "Länkar". Handläggning för barn till grundsärskola sker genom barn och elevhälsan.

Modersmål/nationellt minoritetsspråk

Om ditt barn har annat modersmål än svenska har det rätt till modersmålsundervisning. Med modersmål menas att barnet har grundläggande kunskaper i språket och att det talas dagligen i hemmet. Minst en av föräldrarna har språket som modersmål. 

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ansökan till modersmålsundervisning gör du via e-tjänsten "Modersmålsundervisning, ansökan".