Planprocessen

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en lagstyrd process. Vid framtagandet kan kommunen välja mellan standard-, utökat-, samordnat- eller begränsat förfarande. Läs mer om planförfaranden på www.boverket.se

Nedan finns en beskrivning av processen vid ett utökat planförfarande. Processen läses uppifrån och ned. Klicka på + för att läsa mera om varje steg.

Kungörelse

Samråd

Samrådsredogörelse

Underrättelse

Granskning

Granskningsutlåtande

Antagande

Laga kraft

Frågor och svar om detaljplan

Länken nedan innehåller frågor och svar om vad en detaljplan är, och vilka möjligheter som finns att påverka planens utformning.

 

Vanliga frågor och svar om detaljplan