Planprogram för Karstorpsområdet

Planprogrammets syfte och innehåll

Syftet med planprogrammet var att utifrån riktlinjerna i utredningsplanen för Karstorpsområdet ta fram ett samlat planeringsunderlag för den framtida fysiska planeringen för Karstorpsområdet. Programmet beskriver förutsättningarna för att omvandla delar av Karstorpsområdet till attraktiva och lämpliga lägen för bostadsbebyggelse och att reservera markytor för idrottsområdet Billingehov/Lillegårdens framtida behov av utbyggnad samt för att bevara Karstorpsområdets funktion som tätortsnära naturområde.

Programområdet omfattar ca 180 ha och är beläget i norra delen av Skövde stad. Programområdet begränsas av Vadsbovägen och Karstorpsvägen. Ett av kommunfullmäktige godkänt planprogram utgör  underlag för upprättande av detaljplaner inom området.