Planprogram för Stadskvarn-Aspelund

Planprogrammets syfte och innehåll

Syftet med planprogrammet var att ta fram ett samlat planeringsunderlag för Stadskvarn - Aspelundsområdet. Ett av byggnadsnämnden godkänt planprogram utgör  underlag för kommande detaljplaner inom området där markanvändning, ansvar etc. regleras i detalj.

Programmet beskriver förutsättningarna för att etablera en ny biogasanläggning och nya verksamhetsområden som bl a skall inrymma en ny bussdepå för ca 60-tal bussar inom stadstrafiken. I planprogrammet har mark reserverats för en eventuell flyttning av Skövdes kommunverkstad samt för utbyggnad av Skövde Slakteri. Programområdet omfattar ca 83,7 ha och är beläget i östra delen av Skövde stad. Området begränsas av Varolavägen, Kv Risatorp, Norra Aspelunds-vägen, Norregårdsvägen, Kv Sjödalen och Svesån.

Till planprogrammet hör en behovsbedömning och en separat upprättad miljökonsekvensbeskrivning för den planerade biogasanläggningen.