Ändring av detaljplan för kv. Penta, Gäddan och Abborren (1683K-ST161)

Bild på området

 

Ändring av detaljplan för kvarteren Penta, Gäddan och Abborren (1683K-ST161) fanns utställd på samråd mellan 29 november och den 13 december 2023.

Avsikten med planändringen är att utöka byggrätten inom del av fastigheten Penta 8 för att möjliggöra en mer flexibel användning av redan befintlig industri. Inom planändringsområdet ändras markanvändningen från Jfö (område för industrins förrådsbyggnader) till J (industri). Vidare möjliggör planändringen en större byggnadsvolym, både genom att öka tillåten höjd (nockhöjd) på byggnad och att ta bort prickmarken inom planändringsområdet.

Planändringsförslaget är förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP 2025 och gällande detaljplans syfte. Förslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planändringen handläggs med ett begränsat standardförfarande. Ett begränsat standardförfarande innebär att granskningsskedet kan utgå, under förutsättning att ett samrådsförslag aktivt godkänns av samtliga i samrådskretsen. Det innebär även att det efter samrådet inte återstår fler tillfällen att lämna synpunkter på. När samrådskretsen aktivt har godkänt förslaget ska en samrådsredogörelse tas fram som innehåller information om eventuella synpunkter från samrådet och att samrådskretsen godkänt förslaget.

Efter samrådet kan därefter planförslaget tas upp direkt för beslut i kommunstyrelsen om antagande.

Om ett aktivt godkännande inte ges av samrådskretsen, ställs detaljplanen även ut för granskning innan kommunstyrelsen därefter kan besluta om antagande av detaljplanen.

Ändring av detaljplan för kvarteren Penta, Gäddan och Abborren befinner sig i samrådsskedet.

 

Skede

 

Samrådshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Inbjudan till samråd
Samrådskrets

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Geoteknisk utredning
Bilaga C - Planbeskrivning 1683K-ST161

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan