Ändring av detaljplan Norra Ryds verksamhetsområde Etapp 2-3

Ändring av detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde etapp 2-3

Etapp 2 med ändringsområdet markerat med röd linje.

 Ändringen av detaljplanen fanns utställd för granskning mellan den 22 januari till den 12 februari 2024.  

Avsikten med planändringen är att inom etapp 2 ändra angivna markhöjder, ange riskreducerande åtgärder samt att ta bort möjligheten att anlägga dagvattendamm inom naturområdet (NATUR).

Planändringsförslaget är förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP 2025 och gällande detaljplans syfte. Förslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Inkomna synpunkter under samrådsskedet och bemötande av dessa redovisas i samrådsredogörelse daterad 2024-01-17.

Inkomna synpunkter under granskningsskedet och bemötande av dessa redovisas i granskningsutlåtande daterad 2024-03-20.

Kommunstyrelsen antog detaljplanen vid sitt sammanträde den 15 april 2024.

Ändringen av detaljplanen för Norra Ryds verksamhetsområde etapp 2-3 befinner sig i antagandeskedet.

 

Skede

 

Antagandehandlingar inför antagande i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bilaga A - Behovsbedömning inkl Länsstyrelsens yttrande
Bilaga B - Planbeskrivning (1496-P2022_3)
Bilaga C - Geoteknisk undersökning
Bilaga D - PM Dagvatten

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan