Mall

Detaljplan för ...

Detaljplanen finns utställd för samråd/granskning från ... oktober till ... november 2022.

Planområdet är beläget i ...

Planens syfte är ...

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för ... är i samrådsskedet.

 

Samrådshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Kungörelse
Samrådskrets

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse granskning
Granskningskrets
Samrådsredogörelse

Bilaga A - 
Bilaga B - 
Bilaga C - 
Bilaga D - 
Bilaga E - 
Bilaga F -

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan