Detaljplan för Östra kvarteret Tegelbruket

Östra kv Tegelbruket

Kommunstyrelsen beslutade om att anta detaljplanen den 13 mars 2023 (KS § 41/23).
Underrättelse om antagande har publicerats på Skövde kommuns digitala anslagstavla.
På anslagstavlan finns även protokoll från kommunstyrelsens beslut samt anslagsbevis där det framgår när justering av protokollet med beslutet tillkännagetts samt överklagandetid.
Detaljplanen beräknas få laga kraft 2023-04-12.

Planområdet ligger i stadsdelen Mariesjö, ca 1 km nordost om Skövde centrum. Planområdet gränsar till kontorskvarter i väster, villabebyggelse och flerbostadshus i söder, Bangårdsgatan i öster samt småindustri- och verksamhetskvarter i norr

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder och service. En ny lokalgata delar upp kvarteret i två stadskvarter. Planen möjliggör även för en omvandling av angränsande gator. Planen ska stödja att intentionerna i vinnande förslag från markanvisningstävlingen för de två stadskvarteren som föregått planarbetet kan genomföras. Planens syfte är också att möjliggöra uppförande av ett parkeringshus som ska rymma omkringliggande kvarters parkeringsbehov. Parkeringshuset ska även kunna rymma olika servicefunktioner och medge handel i bottenplanet.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan ÖP 2025, fördjupningen av översiktsplanen för centrala Skövde (FÖP Centrum) samt planprogram för Mariesjö.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraftskede. Detaljplanen för Östra kv Tegelbruket befinner sig i antagandeskedet.

 Antagna handlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse

Bilaga A - Planprogram för Mariesjö
Bilaga B - MKB till Planprogram för Mariesjö
Bilaga C - Behovsbedömning Tegelbruket
Bilaga D - PM Behovsbedömning - utökning av Östra kv Tegelbruket
Bilaga E - Geoteknik inkl bilagor
Bilaga F - Miljöhistorisk inventering och miljöteknisk  markundersökning Mariesjö
Bilaga G - Kompletterande MMU, Mariesjö
Bilaga H - Dagvattenutredning Skövde Science City
Bilaga I - Riskanalys Mariesjöterminalen

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan