Detaljplan för Risatorp 5 m.fl.

Planområde

 
Detaljplanen fanns utställd för granskning under perioden 10 april - 24 april 2024.

Planområdet är beläget i stadsdelen Timboholm, ca 2 km öster om Skövde centrum och gränsar till både reningsverket och annan verksamhet/industri.


Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av verksamheten på Risatorp 5, samt utökad byggrätt inom hela kvarteret.


Planen ska även säkerställa möjlighet till gemensam in-/utfart i den östra delen av planområdet. Planförslaget överensstämmer med Skövde kommuns översiktsplan, ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Risatorp 5 m.fl. är i granskningsskedet.

Skede

 

Granskningshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningskrets
Underrättelse

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Geoteknisk undersökning
Bilaga C - Markmiljöundersökning 2023
Bilaga D - Markmiljöundersökning 2024

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan