Är det svårt att ändra en detaljplan för min fastighet? 

Svar: Att pröva planändringar för enstaka fastigheter i större detaljplaner är ibland svårt, då detaljplaner ofta reglerar allt från dagvattenhantering och trafiksituationer till byggnaders utformning för hela kvarter och områden. Kommunen behöver även göra en avvägning mellan den enskildes och det allmännas behov av användningen av våra resurser. 
 
Det kan i dessa fall en fördel att flera intilliggande fastighetsägare går ihop för att söka planändring. Det blir då fler som delar på kostnaderna.  

Datum