Hur tycker jag till om detaljplanen?

Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter; samrådsskedet och granskningsskedet. Synpunkterna ska skickas in skriftligt till kommunen under samråds- eller granskningstiden. Kommunen sammanställer de skriftliga synpunkterna. Det är kommunens uppgift att se till helheten och att göra en lämplig avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Endast de som framfört skriftliga synpunkter under samråds- eller granskningstiden, och anser att de inte fått synpunkterna tillgodosedda, kan överklaga kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen.

Datum