När är det möjligt att börja bygga?

När tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat kommunstyrelsens beslut om att anta detaljplanen, får detaljplanen laga kraft och börjar gälla. Först när detaljplanen fått laga kraft är det möjligt att bevilja bygglov. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med detaljplanen. Bygglovsnämnden kan dock ge bygglov även om en åtgärd strider mot detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Datum