Vad är det för utredningar jag kan behöva betala för? 

Svar: Dagens lagstiftning gäller vid ny planläggning/planändring och den ställer ibland krav på dagvatten- och skyfallshantering, tillgänglighet när det gäller funktionsnedsättning, buller, bevarande av kulturmiljö, brandskydd m.m. beroende på platsens förutsättningar. Länsstyrelsen kontrollerar att lagkraven efterföljs. Detta kan göra att den tanke du har haft med utbyggnaden av ditt hus till exempel – inte längre är tillåten på grund av olika omständigheter som framkommer i den nya utredningen och som inte ingick i de lagkraven som ställdes då detaljplanen togs fram första gången. Det kan ge dig som fastighetsägare en annan utgångspunkt för vad som bör göras på din tomt.  

Datum